0
Povpraševanje
0,00 €
0
Košarica
0,00 €
Nakladanje...
Nakladanje...
Povpraševanje in naročilo sta bila posodobljena!
Povpraševanje in naročilo sta bila posodobljena! Povpraševanje in naročilo sta bila posodobljena!
Izdelek je na zalogi.
Žal nam je, izdelek je na zalogi.

Poslovnik

Senetic - Arhivski pravilnik
  • Senetic - Predpisi so veljali do 18. 10. 2022
  • Senetic - Predpisi veljajo od 19. 10. 2022.

Pravilnik o prodaji blaga na daljavo in o izvajanju storitev po elektronski poti

 

1. člen
Uvod

Ta pravilnik določa pravila in pogoje uporabe spletne trgovine, ki je na voljo na naslovu www.senetic.si in ki jo vodi Senetic GmbH, Kronstadter Straße 4, 81677 München, Deutschland, Handelsregister HRB214046, Steuernummer 143/179/81458, Unsatzsteuer-id (nr vat) DE297177752, zlasti pa določa pravila oddaje naročil in sklenitve prodajnih pogodb z uporabo sredstev za sporazumevanje na daljavo ter uporabe s strani naročnikov vseh storitev spletne trgovine.
Stik s ponudnikom v zvezi z vsemi vprašanji glede prodaje preko trgovine je možen pod telefonsko številko +386 1 600 9369 in na naslovu elektronske pošte [email protected].


2. člen
Slovar izrazov
Izrazi, uporabljeni v pravilniku, imajo naslednji pomen:
1) Ponudnik storitev ali prodajalec (trgovec) je Senetic GmbH;
2) Naročnik je potrošnik ali podjetnik, ki je oddal ali namerava oddati naročilo ali uporablja druge storitve spletne trgovine (v nadaljevanju tudi »kupec«);
3) Potrošnik je fizična oseba, ki sklene pravni posel, ki ni neposredno povezan z njeno gospodarsko ali poklicno dejavnostjo;
4) Podjetnik je fizična oseba, pravna oseba ali organizacijska enota, ki ima v skladu z zakonom pravno sposobnost, ki posle sklepa za namene, neposredno povezane z njeno gospodarsko ali poklicno dejavnostjo;
5) Naročnikov račun (račun) je podstran trgovine, na kateri ima naročnik možnost med drugim upravljati svoje osebne podatke, prejemati obvestila o spremembi statusa naročila, nadzirati in upravljati stanje oddanih naročil;
6) Pravilnik je ta pravilnik o prodaji z uporabo sredstev za sporazumevanje na daljavo in o izvajanju storitev po elektronski poti. Glede storitev, ki se izvajajo po elektronski poti, je ta pravilnik tudi pravilnik iz 8. člena zakona z dne 18. julija 2002 o opravljanju storitev po elektronski poti;
7) Registracija je enkratna, prostovoljna in brezplačna ustvaritev računa s strani naročnika preko nadzorne plošče, ki je na voljo na spletni strani trgovine.
8) Spletna trgovina www.senetic.si (v nadaljevanju tudi »trgovina« ali »spletna trgovina«) je spletni servis, ki je na voljo na naslovu http://www.senetic.si, preko katerega ponudnik nudi storitve, opredeljene v pravilniku, naročnik pa lahko oddaja naročila;
9) Stranka je Senetic GmbH ali naročnik;
10) Blago je opredmetena premičnina, ki je predmet prodajne pogodbe, ali pravica, ki je predmet prodajne pogodbe (npr. licenca);
11) Prodajna pogodba je pogodba, na podlagi katere Senetic GmbH prenese ali se zaveže prenesti lastništvo blaga na naročnika, naročnik pa plača ali se zaveže plačati njihovo ceno, ali pa pogodba, na podlagi katere Senetic GmbH prenese ali se zaveže prenesti pravice do uporabe določene programske opreme na naročnika (prodaja licence), naročnik pa plača ali se zaveže plačati kupnino iz tega naslova;
12) Pogodba, sklenjena na daljavo je pogodba, ki jo skleneta Senetic GmbH in naročnik v okviru organiziranega sistema prodaje ali nudenja storitev na daljavo, brez fizične navzočnosti strank, z izključno uporabo enega ali več sredstev za sporazumevanje na daljavo vse do trenutka sklenitve pogodbe;
13) Storitev (storitve) je naročilo, naročilo licence ali povpraševanje po ponudbi in druge storitve, nudene v trgovini;
14) Naročilo je izjava volje naročnika, ki je predlog za sklenitev prodajne pogodbe s Senetic GmbH, katerega neposredni cilj je sklenitev prodajne pogodbe na daljavo preko spletne trgovine in ki določa vrsto in količino blaga, ki je predmet prodajne pogodbe;
15) Naročilo licence je izjava volje naročnika, ki je predlog za sklenitev pogodbe s Senetic GmbH za podelitev licence za programsko opremo, katerega neposredni cilj je sklenitev prodajne pogodbe na daljavo (prodaja licence) preko spletne trgovine in ki določa vrsto in količino programske opreme, za katero velja licenca, ki je predmet prodaje;
16) Povpraševanje po ponudbi je povpraševanje po ponudbi, ki ga naročnik odda preko obrazca v trgovini in ki vsebuje podatke o blagu ali programski opremi, ki je predmet povpraševanja, ter podatke o naročniku, ki so potrebni za stik, navedene v obrazcu.

 

3. člen
Obveznosti naročnika (uporabnika trgovine)
1. Naročnik je dolžan ponudnikove storitve uporabljati v skladu s pravnimi predpisi in določili pravilnika, ter ne posredovati vsebin, ki so po veljavni zakonodaji prepovedane.
2. Prodajalec se obvezuje, da bo dostavil blago brez napak.

 

4. člen
Pogoji uporabe trgovine
1. Ponudnik preko spletne trgovine nudi naslednje storitve:
1) predstavitev ponudbe trgovine,
2) oddajanje naročil,
3) oddajanje naročil za licence,
4) oddajanje povpraševanj po ponudbi,
5) ustvarjanje in upravljanje računa naročnika v spletni trgovin.
2. Za dostop do storitev, navedenih v točkah od 1 do 4 prvega odstavka zgoraj ni potrebna registracija.
3. Za dostop do storitve, navedene v točki 5 prvega odstavka zgoraj je potrebna registracija.
4. Za uporabo trgovine mora naročnik imeti napravo, priključeno na omrežje Internet, opremljeno s spletnim brskalnikom (priporočeni brskalniki so Mozilla Firefox različica vsaj 24.0, Opera od različice 10 naprej, Google Chrome različica 28.0 ali novejša in MS Internet Explorer različica 8.0 ali novejša), ki podpira piškotke in skripte Javascript. Dopušča se tudi uporaba drugih spletnih brskalnikov, če so le-ti popolnoma skladni z zgoraj navedenimi različicami.
5. Za zagotavljanje varne uporabe spletne trgovine priporočamo, da je naročnikova naprava opremljena:
1) s protivirusnim sistemom z najnovejšo različico definicij virusov in posodobitev,
2) z učinkovitim požarnim zidom (firewall),
3) z vsemi razpoložljivimi posodobitvami operacijskega sistema in spletnega brskalnika, ki se nanašajo na varnost,
4) z vključeno podporo piškotkov in Java Script v spletnem brskalniku,
5) s programjem, ki omogoča branje datotek v PDF formatu.
6. Ponudnik uporablja piškotke za pridobivanje podatkov, povezanih z uporabo spletne trgovine s strani naročnika, za naslednje namene:
1) vzdrževanje uporabnikove seje (po prijavi), zahvaljujoč kateri naročniku ni treba ponovno vnašati gesla na vsaki podstrani trgovine,
2) prilagajanje trgovine potrebam naročnikov,
3) ustvarjanje statistik obiskanosti podstrani trgovine,
4) ponovno trženje.


5. člen
Oddajanje naročil in sklepanje prodajnih pogodb
1. Naročnik lahko naročila preko spletne trgovine oddaja 7 dni v tednu, 24 ure na dan, ne glede na to, ali se je registriral. Naročnik lahko naročilo odda tudi po telefonu pod telefonsko št. +386 1 600 9369 (samo od ponedeljka do petka med delovnim časom) ali na naslov elektronske pošte [email protected].
2. Naročila za licence Microsoft je treba oddati preko konfiguratorja, ki je na voljo v trgovini na naslovu www.senetic.si/microsoft/.
3. Za sklenitev na daljavo prodajne pogodbe za blago preko spletne trgovine je treba obiskati spletno stran trgovine, nato izbrati blago in oddati naročilo v sosledju tehničnih dejanj v skladu s prikazanimi navodili ali informacijami.
4. Pogoj za učinkovito oddajo naročila je, da naročnik prebere in sprejme pravilnik.
5. Oddaja naročila je predlog za sklenitev pogodbe o prodaji blaga s strani kupca s ponudnikom storitev.
6. Potem, ko naročnik odda naročilo, naročilo za licenco ali povpraševanje po ponudbi, ponudnik potrdi prejem naročila v obliki elektronskega sporočila, ki vsebuje potrditev vseh bistvenih elementov naročila, ki ga je naročnik oddal.
7. Prodajalec po preučitvi naročnikovega predloga naročniku pošlje sporočilo o sprejemu naročila v izvršitev.
8. S prejemom s strani naročnika potrdila iz 7. odstavka zgoraj je prodajna pogodba sklenjena.
9. Če se potem, ko naročnik odda naročilo, izkaže, da naročila ni možno izvršiti v celoti ali deloma, ponudnik takoj o tem obvesti naročnika po elektronski pošti ali telefonu. V takšnem primeru lahko naročnik prekliče naročilo v delu, v katerem ga ni možno izvršiti v določenem roku ali preklicati oddano naročilo v celoti.

 

6. člen
Cene, plačilo in dostava blaga
1. Prikazane cene blaga ne vključujejo stroškov dostave. Natančni stroški dostave se prikažejo med oddajanjem naročila ali naročila za licenco. Kupec med izpolnjevanjem obrazca izbere način dostave in plačila ter potrdi svojo izbiro.
2. Za naročnika, ki je potrošnik, je zavezujoča cena vedno tista cena, ki je aktualna v trenutku oddaje naročila ali naročila za licenco.
3. V primeru naročil z dolgim rokom izvedbe (več kot 14 dni) in blaga, izdelanega po naročilu, si prodajalec pridržuje pravico do spremembe cene izdelkov, če proizvajalec ali izdelovalec blaga spremeni ceno. Prodajalec je dolžan kupca obvestiti o spremembi cene. V primeru spremembe cene lahko kupec s takojšnjo veljavnostjo odstopi od pogodbe. V primeru odstopa se šteje, da pogodba ni bila sklenjena, kupec pa je oproščen vseh obveznosti.
4. Točka 3 ne velja za naročila, ki jih oddajo potrošniki ali samostojni podjetniki.
5. Razpoložljivi načini plačila in dostave se prikažejo med postopkom oddaje naročila.
6. V primeru plačila s kreditnimi in debetnimi karticami preko partnerjev, ki nudijo to možnost plačila, prodajalec ne pridobiva nobenih podatkov o plačilnih karticah.
7. Informacije o razpoložljivosti in časih dostave, navedeni v trgovini, so zgolj okvirnega značaja in se navajajo kot podatek o najkrajšem možnem roku, v katerem je lahko dostava izvršena, oziroma v kolikšnem času lahko ponudnik pošlje blago. V vsakem primeru se prodajalec trudi pošiljke oddajati nemudoma (po sklenitvi prodajne pogodbe in odobritvi prodajalčevega bančnega računa s ceno blaga in stroški dostave, razen če je bilo izbrano plačilo po povzetju).
8. Priporočamo, da ob prevzemu pošiljke z naročenim blagom naročnik preveri pošiljko, in obveščamo, da v primeru, če naročnik ugotovi:
1) da je vsebina pošiljke mehansko poškodovana,
2) da določeni deli pošiljke manjkajo,
3) da vsebina pošiljke ni v skladu s predmetom naročila,
je naročnik upravičen, da odkloni sprejem pošiljke. V takšnem primeru priporočamo, da v navzočnosti dostavljavca zapišete opombe ali sestavite zaznamek o dogodku in takoj o tem obvestite ponudnika.
9. Naročnik, ki ni potrošnik, je ob prevzemu pošiljke dolžan preveriti njeno vsebino. V primeru, če ugotovi, da je poškodovana, je o tem dolžan obvestiti dostavljavca blaga in nemudoma tudi prodajalca. Reklamacije v zvezi z mehanskimi poškodbami blaga med prevozom se bodo obravnavale izključno v primeru, če je bil sestavljen zapisnik o škodi, ki ga podpišeta prejemnik, ki ni potrošnik, in dostavljavec pošiljke.
10. Če naročnik, ki ni potrošnik, ne dvigne pošiljke, poslane po povzetju, in se pošiljka vrne pošiljatelju (ponudniku), stroške pošiljke in povratne pošiljke krije tak naročnik.
11. Razen če se pogodbeni stranki glede časa dostave ne dogovorita drugače, trgovec brez odlašanja, najpozneje pa v 30 dneh po sklenitvi pogodbe, dostavi blago s prenosom fizične posesti blaga ali nadzora nad blagom na potrošnika.
12. V pogodbah, po katerih trgovec odpremi blago potrošniku, se tveganje izgube ali poškodovanja blaga prenese na potrošnika, ko potrošnik ali tretja oseba, ki ni prevoznik in jo v ta namen imenuje potrošnik, blago fizično prevzame. Vendar se tveganje ob dostavi blaga prevozniku prenese na potrošnika, če je potrošnik pri prevozniku naročil prevoz in trgovec izbranega prevoznika ni ponudil, brez poseganja v pravico potrošnika v zvezi s prevoznikom.

 

7. člen
Reklamacije in vračila v razmerjih z naročniki, ki niso potrošniki
(velja za podjetnike)
1. Določbe tega člena se uporabljajo samo v razmerjih z naročniki, ki niso potrošniki.
2. Vsi izdelki, ki jih trži trgovina, če niso izrecno označeni kot rabljeni ali prenovljeni (refurbished), so tovarniško novo ter brez fizičnih in pravnih napak.
3. Za vse nove in tovarniško prenovljene izdelke velja standardna garancija proizvajalca izdelka.
4. Za rabljene izdelke velja 30-dnevna garancija prodajalca.
5. Iz opisa izdelka v trgovini je razvidno, ali je blago prenovljeno (refurbished) ali rabljeno.
6. Prodajalec posreduje povezave na spletne strani proizvajalcev izdelkov, kjer so na voljo pogoji garancije za izdelke. Iz garancije je razvidno, kdo je odgovoren iz naslova podeljene garancije kakovosti izdelka, natančno opredeljeni so tudi vsi pogoji garancije.
7. Garant (običajno je to proizvajalec izdelka) je odgovoren do kupca, če ima izdelek napako, zaradi katere se njegova vrednost ali uporabnost zmanjša glede na namen, ki je opredeljen v prodajni pogodbi ali izvira iz okoliščin ali namena izdelka.
8. Rok za prijavo napak, opredeljenih v garanciji kakovosti, je spoštovan, če je obvestilo poslano pred potekom tega roka po elektronski pošti ali priporočeno po navadni pošti.
9. Če se v času trajanja garancije pojavijo na izdelku napake, za katere velja garancija, lahko naročnik zahteva popravilo fizičnih napak izdelka ali dostavo izdelka brez napak v skladu z garancijo od garanta.
10. Če v garanciji ni določeno drugače, znaša rok eno leto od dne, ko je bil izdelek izročen kupcu.
11. V primeru prodajnih pogodb, sklenjenih z naročniki, ki niso potrošniki, je odgovornost ponudnika za proizvod z napako izključena.
12. Če se med obravnavanjem reklamacije izkaže, da je do okvare prišlo po naročnikovi krivdi, lahko prodajalec naročnika obremeni z vsemi stroški, nastalimi v zvezi z obravnavo reklamacije.

 

8. člen
Pravica naročnika do odstopa od pogodbe (vračilo blaga)
1. Potrošnik lahko odstopi od prodajne pogodbe, sklenjene na daljavo, ne da bi moral navesti razloge za to, in sicer tako, da poda ustrezno pisno izjavo v roku 14 (štirinajstih) dni od dne izročitve blaga potrošniku. Rok je spoštovan, če je ustrezna izjava poslana na prodajalčev naslov pred njegovim potekom.
2. V primeru odstopa od prodajne pogodbe, sklenjene na daljavo, se šteje, da pogodba ni bila sklenjena, potrošnik pa je oproščen vseh obveznosti. Vzajemne dajatve oziroma dostave se vrnjeno v nespremenjenem stanju, razen če je bila sprememba neizbežna v mejah običajnega razpolaganja. Vračilo vzajemnih dajatev oziroma dostav mora biti opravljeno takoj, najkasneje v roku 14 dni.
3. Blago mora biti vrnjeno na prodajalčev naslov.

Obveznosti trgovca v primeru odstopa od pogodbe
4. Trgovec vsa izplačila, če je to potrebno pa tudi stroške dostave, ki jih je prejel od potrošnika, povrne nemudoma in najpozneje v 14 dneh od dneva, ko je bil v skladu s členom 1 obveščen o odločitvi potrošnika, da odstopa od pogodbe.
5. Trgovec povračilo iz prvega pododstavka izvrši z uporabo enakega plačilnega sredstva kot potrošnik ob izvedbi prvotne transakcije, razen če je potrošnik izrecno zahteval drugačno metodo plačila in pod pogojem, da potrošnik zaradi takšnega povračila ne nosi nobenih stroškov.
6. Ne glede na odstavek 4 se od trgovca ne sme zahtevati povrnitev dodatnih stroškov, če se je potrošnik izrecno odločil za drugo vrsto pošiljke kot je cenovno najugodnejša standardna pošiljka, ki jo ponuja trgovec.
7. Pri prodajnih pogodbah lahko trgovec plačilo zadrži, dokler ne prevzame vrnjenega blaga ali dokler potrošnik ne predloži dokaza, da je blago poslal nazaj, odvisno od tega, kateri dogodek se je zgodil prej, razen če trgovec ponudi, da bo vrnjeno blago prevzel sam.

Obveznosti potrošnika v primeru odstopa od pogodbe
8. otrošnik blago vrne ali izroči trgovcu ali osebi, ki jo trgovec za prevzem blaga pooblasti, nemudoma in vsekakor najpozneje v 14 dneh od dneva, ko je trgovca v skladu s členom 1 obvestil o svoji odločitvi, da odstopa od pogodbe, razen če trgovec ponudi, da bo vrnjeno blago prevzel sam. Za rok velja, da je bil upoštevan, če potrošnik blago pošlje nazaj preden se rok 14 dni izteče.
9. Potrošnik krije samo neposredne stroške vračila blaga.
10. Potrošnik je odgovoren samo za zmanjšano vrednost blaga, ki je posledica ravnanja z blagom, ki ni nujno potrebno za določanje narave, lastnosti in delovanja blaga.

Izjeme od pravice do odstopa od pogodbe
11. Pravica do odstopa od pogodbe ne velja v primerih:
1) pogodbe o opravljanju storitev po celotni izvedbi storitve, če se je izvajanje začelo z izrecnim predhodnim soglasjem potrošnika in privolitvijo, da bo izgubil pravico do odstopa do pogodbe, ko bo trgovec pogodbo v celoti izpolnil;
2) dobavo blaga ali izvedbo storitev, katerih cena je odvisna od nihanj na finančnem trgu, nad katerimi trgovec nima nobenega nadzora, in ki se lahko pojavijo v odstopnem roku;
3) dobavo blaga ali izvedbe storitev, narejenih po podrobnem opisu ali osebnih željah potrošnika;
4) dobavo blaga, ki se lahko hitro pokvari ali mu hitro poteče rok uporabe;
5) dobavo zapečatenega blaga, ki ni primerno za vračanje zaradi varovanja zdravja ali iz higienskih razlogov in je bilo po dostavi odpečateno;
6) dobavo blaga, ki je po dostavi zaradi njegove narave neločljivo pomešano z drugimi predmeti;
7) dobavo alkoholnih pijač, za katere je bila cena dogovorjena ob sklenitvi prodajne pogodbe, ki se lahko dostavijo šele po 30 dneh in katerih dejanska vrednost je odvisna od tržnih nihanj, nad katerimi trgovec nima nadzora;
8) pogodbe, v katerih je potrošnik izrecno zahteval obisk trgovca zaradi izvedbe nujnega popravila ali vzdrževanja. Če ob priložnosti takega obiska trgovec opravi dodatne storitve poleg tistih, ki jih je potrošnik izrecno zahteval, ali zagotovi blago, ki ne predstavlja nadomestnih delov, ki so nujno potrebni za izvedbo vzdrževalnih del ali popravila, se pravica do odstopa od pogodbe uporablja za navedene dodatne storitve ali blago;
9) dobavo zapečatenih zvočnih ali zapečatenih vizualnih posnetkov ali računalniških programov, ki so bili po dostavi odpečateni;
10) dobavo časopisov, periodičnega tiska ali revij, razen kadar gre za naročniške pogodbe za dobavo takih publikacij;
11) pogodbe, sklenjene na javni dražbi;
12) zagotavljanje nastanitve, ki ni za bivalne namene, opravljanje prevoza blaga, storitev najema avtomobilov, priprave in dostave hrane ali storitev v povezavi z dejavnostmi za prosti čas, če je v pogodbi predviden določen datum ali čas izvedbe;
13) dobavo digitalne vsebine, ki se ne dostavi na otipljivem nosilcu podatkov, če se je izvajanje storitve začelo na podlagi izrecnega predhodnega soglasja potrošnika in z njegovo privolitvijo, da s tem izgubi pravico do odstopa od pogodbe.

 

9. člen
Neskladnost blaga s pogodbo (reklamacije potrošnikov)
1. Ponudnik kot prodajalec je odgovoren do potrošnika za neskladnost s pogodbo blaga, ki ga kupi naročnik.
2. Reklamacije iz naslova neskladnosti blaga s prodajno pogodbo se lahko podajajo pisno neposredno na prodajalčev naslov ali po elektronski pošti.
3. V primeru, če potrošnik ugotovi, da blago ni skladno s prodajno pogodbo, mora reklamirano blago vrniti ponudniku z opisom neskladnosti.
4. Priporočamo, da za hitrejšo obravnavo reklamaciji priložite potrdilo o nakupu.
5. Potrošnik je dolžan ponudnika obvestiti o ugotovljeni neskladnosti blaga s prodajno pogodbo najkasneje v roku 12 mesecev od dne ugotovitve neskladnosti, pri čemer ponudnikova odgovornost iz naslova neskladnosti blaga s prodajno pogodbo traja najdlje 2 leti od dne izročitve blaga.
6. Ponudnik se zaveže, da bo vse reklamacije obravnaval v roku 14 dni.
7. Če prodajalec reklamacijo upošteva, se s potrošnikom po elektronski pošti, telefonu ali pisno sporazume glede pogojev popravila ali menjave blaga.
8. Če popravilo ali menjava blaga ni mogoča, lahko kupec zahteva znižanje cene izdelka z napako ali vračilo denarja.

 

10. člen
Odpoved pogodbe za storitve, ki se izvajajo po elektronski poti
1. Naročnik lahko odpove pogodbo za storitve, ne da bi moral navesti razloge zato, tako, da pošlje ustrezno izjavo, zlasti po elektronski pošti ali pisno na prodajalčev naslov.
2. V primeru naročnikov, ki so potrošniki, lahko ponudnik odpove pogodbo za storitve, če naročnik hudo ali vztrajno krši določbe pravilnika, zlasti če posreduje prepovedane vsebine, po neučinkovitem pozivu k prenehanju ali odstranitvi kršitev z določenim ustreznim rokom. Kršitev pravilnika mora biti objektivna in nezakonita. V takem primeru pogodba za storitve preneha 14 dni od dne vročitve naročniku ponudnikove izjave volje o odpovedi pogdobe.
3. V primeru naročnikov, ki niso potrošniki, lahko ponudnik odpove pogodbo za storitve s takojšnjim učinkom, ne da bi navedel razloge za to, tako, da naročniku pošlje ustrezno izjavo.

 

11. člen
Reševanje sporov
1. Morebitne spore, nastale med ponudnikom in naročnikom, ki je potrošnik, bo reševalo sodišče, pristojno v skladu z ustreznimi predpisi Civilnega zakonika.
2. Morebitne spore, nastale med ponudnikom in naročnikom, ki ni potrošnik, bo reševalo sodišče, ki je krajevno pristojno za sedež ponudnika.

 

12. člen
Osebni podatki
Osebne podatke naročnikov ponudnik obdeluje v skladu s pravili, določenimi v Politiki zasebnosti, ob upoštevanju pravnih predpisov, ki urejajo to področje, zlasti zakona O zaščiti osebnih podatkov

 

13. člen
Končne določbe
1. Potrošnik se ima pravico pogajati o določbah pravilnika. Za uveljavljanje te pravice se mora potrošnik obrniti na ponudnika po navadni ali elektronski pošti ali po telefonu.
2. Za zadeve, ki niso zajete v tem pravilniku, se uporabljajo določbe splošno veljavnih pravnih predpisov.
3. Naročniki lahko v vsakem času brezplačno prenesejo pravilnik preko povezave na glavni strani trgovine in ga natisnejo.
4. Podatki o izdelkih, prikazani v trgovini, zlasti opisi, tehnični in uporabni parametri in cene, so povabilo k sklenitvi pogodbe.
5. Izključne pravice do vsebin, objavljenih na spletni strani trgovine, zlasti avtorske pravice do slik, opisov blaga in kategorij, ime trgovine, blagovne znamke ponudnika in proizvajalcev izdelkov, vključno z grafičnimi elementi, programska oprema in pravice v zvezi s podatkovnimi bazami so zaščiteni z zakonom in pripadajo ponudniku ali subjektom, s katerimi je ponudnik sklenil ustrezne pogodbe. Prepovedano je razmnoževanje in druga uporaba kakršnih koli elementov trgovine brez soglasja ponudnika.

 

Vzorčni odstopni obrazec

Datum

 

Senetic GmbH, Kronstadter Straße 4, 81677 München, Deutschland

 

Obveščam vas, da odstopam od pogodbe za prodajo naslednjega blaga /za zagotovitev naslednje storitve -

Naročeno dne /prejeto dne -

Ime potrošnika -

Naslov potrošnika -

 

Podpis potrošnika (samo če se obrazec pošlje na papirju)

Izbrani izdelki
Ostanite v stiku!
Pridružite se našim novicam in ostanite seznanjeni z našimi promocijami in novicami.

S klikom na gumb »Prijava« se strinjate s prejemanjem reklamnih sporočil na svoj elektronski naslov. Z vašimi osebnimi podatki bo upravljalo podjetje Senetic GmbH s sedežem v Senetic GmbH, Kronstadter Straße 4, 81677 München, Deutschland. Imate pravico zahtevati dostop do osebnih podatkov ter popraviti, izbrisati ali omejiti obdelavo podatkov, kot tudi nasprotovati obdelavi podatkov. Podrobne informacije o obdelavi osebnih podatkov so na voljo v pravilniku o zasebnosti.

Incorrect e-mail address
This e-mail address has already been confirmed.
This e-mail address has not been confirmed yet.
Hvala!
Preverite mapo »Prejeto«. Prejeli boste sporočilo, v katerem vas prosimo, da potrdite prijavo na novice.
Načini plačila
Metode pošiljanja
Certifikati in nagrade